قلدری هم سن

یعنی یک یا چند کودک با تشخیص ضعف و یا بی حمایتی کودکان دیگر، آنها را مدام اذیت و ناراحت کنند. به این عمل قلدری هم سن می گویند.

قلدری برای هر فردی در مدرسه، فضای بازی، خانه و فضای اینترنتی ممکن است اتفاق بیافتد. وقتی کسی شما را هل دهد، شما را بزند، وسایلتان را بردارد، و یا به وسایلتان خسارت وارد کند، شما را مسخره کند، اجازه ی ورود به جمع خودشان را ندهد یا یا به خاطر متفاوت بودنتان با القاب نامناسبی شمار را خطاب کند، قلدری کرده است. کسی که بدرفتاری می کند یا اذیت می کند، قلدر است. قلدری کار ناشایستی است. اگر در معرض قلدری قرار گرفتین، مشکل از طرف شما نیست.