افسردگی چیست؟

ه به آنها اعتماد دارید در میان ناحساسات خود را با کساب گذاری و از آنها کمک می کنید. زنان بسیار زیادی هستند که همان مراحل را گذرانده و ن مشابه احساسات شما تجربه کرده اند. با کساتاحساساکه می توانید تجربیات خود را در میان گذاشته و از توصیه استفاده کنید. که دوست دارند و اعضای خانواده تان وقت نبا کسا

بگذرانید. ون و محیط اجتماعی حفظ کنید. یارتباط خود را با دنیای ب قدم بزنید. یه با آن خطرناک هستید را با پزشک تان دگذاد.