تراوما چیست؟

تروما تجربه ای است که انسان ها به صورت ناگهانی و غیرمنتظره در زندگی با آن روبرو شده و متوجه می شوند که نمی توانند با این تجربه جدید که امنیت خود و عزیزان شان را تهدید می کند و احساس ترس، وحشت، استرس و اندوه فراوان به آنها می دهد، کنار بیایند.