گزارش نیازسنجی

ارزیابی نیازها در این پروژه برای شناسایی نیازهای پناهندگان و پناهجویان در زمینه MHPSS انجام شده است. موضوعاتی که باید اولویت بندی شوند از طریق مشارکت مستقیم و سهیم شدن گروه های هدف، انتخاب شده است.

نیازسنجی از طریق سه روش مختلف انجام شده است؛

1) نظرسنجی

در طول نیازسنجی انجام شده برای شناسایی نیازهای MHPSS پناهندگان و پناهجویان، بر اساس هدف مصاحبه با حداقل 100 نفر در هر یک از 8 استان پروژه، در مجموع با 937 نفر تماس گرفته شده است. در پژوهشی که به منظور اطلاع از نظرات و آگاهی پناهندگان و پناهجویان در رابطه با بهداشت روانی انجام شد، نمونه شرکت کننده در نظرسنجی با در نظر گرفتن توزیع برابر بر حسب جنسیت و آسیب پذیری انتخاب شد.

2) گفتگوهای گروه کانونی

پس از شناسایی مشکلات، نیازها و درخواست‌های اصلی در این زمینه از طریق نظرسنجی، بحث‌های گروه کانونی با مدیریت روان‌ شناسان با گروه‌های حداقل ۶ نفره در ۸ استان برگزار شد. برای این منظور با 53 بزرگسال در هر یک از استان های پروژه تماس گرفته شده است. همچنین یک بحث گروه کانونی با 8 کودک 9 تا 11 ساله برای شناسایی نیازهای آنها در این زمینه انجام شد.

3) مصاحبه عمیق با پناهندگان / پناهجویان و کارشناسانی که در این زمینه کار می کنند

از آنجایی که موضوعات مطروحه در بحث های گروه کانونی برای اجتناب از اختلال در پویایی و عملکرد گروه در مقایسه با مصاحبه های انفرادی کلی تر است، روانشناسانی که بحث های گروه کانونی را مدیریت می کردند، مصاحبه های عمیقی با 40 پناهنده و پناهجو در استان های پروژه انجام دادند. به این ترتیب شناسایی دیدگاه های افراد در ارتباط با MHPSS با جزئیات بیشتر امکان پذیر شده است. همچنین با 9 نفر از کارشناسانی که در مؤسسات بهداشت روانی و همچنین سازمان های غیردولتی ملی و بین المللی مرتبط با پناهندگان و پناهجویان کار کرده اند، مصاحبه های عمیقی انجام شد تا از نظرات، مشکلات و پیشنهادها در این زمینه از دیدگاه کارشناسان اطلاع حاصل شود.

گزارش به زبان ترکیه‌ای

گزارش به زبان انگلیسی