سومین جایگاه (محل اسکان) آسام در آدیامان افتتاح شد

آسام (SGDD-ASAM) به ارزیابی و تثبیت نیازها و ارائه کمک های مادی و حمایت روحی روانی-اجتماعی در مناطق زلزله زده ادامه می دهد.

سومین جایگاه (محل اسکان) آسام در آدیامان افتتاح شد

آسام (SGDD-ASAM) به ارزیابی و تثبیت نیازها و ارائه کمک های مادی و حمایت روحی روانی-اجتماعی در مناطق زلزله زده ادامه می دهد.

اکیپ سیار آسام ابتدا از طریق ملاقات های حضوری احتیاجات ونیازها را تثبیت و ارزیابی می کند. اقلام تهیه شده از انبار به زلزله زدگانی که احتیاجات آن ها توسط تیم های سیار آسام شناسایی شده تحویل داده می شود. همچنین تلاش می کنیم با کمک روانشناسان متخصص در انجمن، ترومای ناشی از زلزله را کاهش دهیم. به منظور اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برخورد با تروما و نحوه ارتباط با کودکان می توانید محتوای رسانه های اجتماعی ما را بررسی کنید.