کتابچه راهنمای سازگاری اجتماعی با همکاری دانشگاه پرینستون منتشر شد

کتابچه راهنما تحت عنوان ” اشتراک آینده: فرصت هایی برای سازگاری اجتماعی در ترکیه” که با مشارکت آکادمی مهاجرت آسام و دانشگاه پرینستون تهیه شده است، با برگزاری یک رویداد به فعالان حوزه مهاجرت معرفی شد.