Youtube Shorts

شما می‌توانید از اینجا به ویدیوهای یوتیوب ما درباره مشکلات روانی و اعصابی دسترسی پیدا کنید.

افسردگی چیست؟

ه به آنها اعتماد دارید در میان ناحساسات خود را با کساب گذاری و از آنها کمک می کنید. زنان بسیار زیادی هستند که همان مراحل را گذرانده و ن مشابه احساسات شما تجربه کرده اند. با کساتاحساساکه می توانید تجربیات خود را در میان گذاشته و از توصیه استفاده کنید. که دوست دارند و […]

تراوما چیست؟

تروما تجربه ای است که انسان ها به صورت ناگهانی و غیرمنتظره در زندگی با آن روبرو شده و متوجه می شوند که نمی توانند با این تجربه جدید که امنیت خود و عزیزان شان را تهدید می کند و احساس ترس، وحشت، استرس و اندوه فراوان به آنها می دهد، کنار بیایند.

قلدری هم سن

یعنی یک یا چند کودک با تشخیص ضعف و یا بی حمایتی کودکان دیگر، آنها را مدام اذیت و ناراحت کنند. به این عمل قلدری هم سن می گویند.

  • 1
  • 2