[ SGDD-ASAM ]

Değerlerimiz

Vizyon

SGDD-ASAM’ın vizyonu, tüm sığınmacı ve mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişebildiği, yerel halkla sosyal uyum ve dayanışma içerisinde yaşayabildiği, insan onuruna yaraşır biçimde koruma ihtiyaçlarının karşılandığı ve sağlık, eğitim, geçim kaynakları olanaklarının sağlandığı bir yaşama katkı sağlamaktır.

Misyon

  • Sığınmacı ve mültecilerin hak ve hizmetlere erişebilmelerini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde ilgili mekanizmaları ulusal ve yerel düzeyde desteklemek,
  • Sığınmacı ve mültecilerin, temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak ve sığınma hakkına erişimleri konusunda bilgi edinmelerini sağlamak,
  • Sığınmacı ve mültecilere psiko-sosyal destek, koruma, sağlık, eğitim ve hukuki alanlarda danışmanlık sağlamak,
  • Sığınmacı ve mültecilerin kendi kendine yeterliliklerinin sağlanması, yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve insan onuruna yaraşır iş imkânlarına sahip olmaları için geçim kaynağı fırsatlarına erişimlerini desteklemek,
  • Yerel halk ve mülteciler arasındaki sosyal uyumu sağlamak, kültürlerarası etkileşimi güçlendirmek ve farkındalık arttırıcı çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Sığınmacılar ve mültecilerle ilgili toplumda oluşabilecek ön yargıların önüne geçilmesini sağlamak, göç ve mülteci konularındaki toplumsal farkındalığı arttırmak, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmek,
  • Göç ve mülteci alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, araştırma kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile iş birlikleri geliştirerek ortak kapasite geliştirme çalışmaları yürütmek,
  • Göç hareketlerinin anlaşılmasını sağlamak için akademik çalışmalar yapmak, istatiksel veri sağlamak, öngörülerde bulunmak ve alandaki güncel ihtiyaçlar ve eğilimlere yönelik rapor ve yayınlar çıkarmak,
  • Sığınmacı ve mültecilere yönelik mevzuatın uygulanması sırasında sahada ortaya çıkan ihtiyaçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak çözüm önerileri getirmek ve mevzuat geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak.

İlkelerimiz

Eşitlik: SGDD-ASAM, yaşamın her alanında tüm insanların eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur.
Ayrım gözetmemek: SGDD-ASAM sunduğu tüm hizmetleri dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın ihtiyaç ve hak temelli bir yaklaşımla sağlar.
Tarafsızlık: SGDD-ASAM dini, siyasi, ideolojik, etnik aidiyet gibi farklılıklara eşit uzaklıkta, bağımsız, çok kültürlü ve tarafsızdır.
Açıklık: SGDD-ASAM, bireysel olarak veya ortaklıklar çerçevesinde yürüttüğü tüm çalışmalarında elde ettiği tecrübe ve çıktıları her zaman açık, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde paydaşlarıyla paylaşır.
Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik: SGDD-ASAM, tüm kurumsal işlerinde sorumluluk kabul eder.
Saygı ve Güvenilirlik: SGDD-ASAM, tüm çalışmalarında saygı, güven ve itibara önem verir. Dernek çalışanları insana ve temel değerlere saygı çerçevesinde hiçbir ayrım yapmaksızın sığınmacılar ve mülteciler nezdinde güven sağlar.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: SGDD-ASAM, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında evrensel bir insan hakları konusu olarak görür ve bütün çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.
Çevrenin Korunması: SGDD-ASAM bütün iş süreçlerinde ve çalışmalarında doğal kaynakların verimli ve akılcı kullanımı bilinciyle hareket ederek doğanın korunmasına özen gösterir.
Bütünsellik: SGDD-ASAM, yukarıda belirtilen tüm ilkeleri bir bütün halinde ve birbirinden ayrılmaz şekilde hayata geçirir, bu ilkeleri zedeleyecek hiçbir çalışmanın parçası olmamayı kabul ve taahhüt eder.

 

Haberdar olun!

Haftalık mail bültenimize abone olun ve SGDD-ASAM’dan gelen haberleri ilk siz okuyun.