Değerlerimiz

SGDD-ASAM, adaleti ve dayanışmayı temel alır. Güven, eşitlik, dürüstlük çerçevesinde çevre bilincini önceler.

Vizyon

SGDD-ASAM’ın vizyonu, yardıma ihtiyacı olan herkesin temel hak ve hizmetlere erişebildiği, insan onuruna yaraşır biçimde ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaktır. SGDD-ASAM; sağlık, eğitim ve geçim kaynakları olanaklarının herkes için hakça paylaştırıldığı bir yaşama katkı sağlamayı amaçlar.

Misyonumuz

  • İhtiyaç sahiplerinin hak ve hizmetlere erişebilmelerini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde ilgili mekanizmaları ulusal ve yerel düzeyde desteklemek,
  • İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak ve doğru bilgilere erişimlerini sağlamak,
  • İhtiyaç sahiplerine psiko-sosyal destek vermek, koruma, sağlık, eğitim ve hukuki alanda danışmanlık sağlamak.
  • Diğer sivil toplum, araştırma ve ilgili kamu kurum-kuruluşları ile iş birlikleri oluşturarak ortak kapasite geliştirme çalışmaları yürütmek,
  • Akademik çalışmalar yapmak, istatiksel veri sağlamak, öngörülerde bulunmak, güncel ihtiyaçlar ve eğilimlere yönelik rapor ve yayınlar çıkarmak,
  • İlgili yasal mevzuatın uygulanması sırasında sahada ortaya çıkan ihtiyaçları, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak çözüm önerileri getirmek ve mevzuat geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak.
Suriyeli Yardımcı Personel Programı

İlkelerimiz

Eşitlik

SGDD-ASAM, yaşamın her alanında tüm insanların eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur.

Ayrım Gözetmemek

SGDD-ASAM, sunduğu tüm hizmetleri dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın ihtiyaç ve hak temelli bir yaklaşımla sağlar.

Tarafsızlık

SGDD-ASAM; dini, siyasi, ideolojik, etnik aidiyet gibi farklılıklara eşit uzaklıkta, bağımsız, çok kültürlü ve tarafsızdır.

Açıklık

SGDD-ASAM, bireysel veya ortaklıklarla  yürüttüğü tüm çalışmalarında elde ettiği çıktıları şeffaf ve anlaşılabilir şekilde paydaşlarıyla paylaşır.

Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik

SGDD-ASAM, tüm kurumsal işlerinde sorumluluk kabul eder.

Saygı ve Güvenilirlik

SGDD-ASAM; saygı, güven ve itibara önem verir. Dernek çalışanları, insani temel değerlere saygı çerçevesinde hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahipleri için güven sağlar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

SGDD-ASAM, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında evrensel bir insan hakları konusu olarak ele alır.

Çevrenin Korunması

SGDD-ASAM, bütün iş süreçlerinde ve çalışmalarında doğal kaynakların verimli ve akılcı kullanımı bilinciyle hareket ederek doğanın korunmasına özen gösterir.

Bütünsellik

SGDD-ASAM, burada belirtilen tüm ilkeleri birbirinden ayrılmaz şekilde hayata geçirir, bu ilkeleri zedeleyecek hiçbir çalışmanın parçası olmamayı kabul ve taahhüt eder.