Ara
Close this search box.

Değerlerimiz

SGDD-ASAM, adaleti ve dayanışmayı temel alır. Güven, eşitlik, dürüstlük çerçevesinde çevre bilincini önceler.

Vizyon

SGDD-ASAM’ın vizyonu, yardıma ihtiyacı olan herkesin temel hak ve hizmetlere erişebildiği, insan onuruna yaraşır biçimde ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaktır. SGDD-ASAM; sağlık, eğitim ve geçim kaynakları olanaklarının herkes için hakça paylaştırıldığı bir yaşama katkı sağlamayı amaçlar.

Misyonumuz

  • İhtiyaç sahiplerinin hak ve hizmetlere erişebilmelerini sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde ilgili mekanizmaları ulusal ve yerel düzeyde desteklemek,
  • İhtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak ve doğru bilgilere erişimlerini sağlamak,
  • İhtiyaç sahiplerine psiko-sosyal destek vermek, koruma, sağlık, eğitim ve hukuki alanda danışmanlık sağlamak.
  • Diğer sivil toplum, araştırma ve ilgili kamu kurum-kuruluşları ile iş birlikleri oluşturarak ortak kapasite geliştirme çalışmaları yürütmek,
  • Akademik çalışmalar yapmak, istatiksel veri sağlamak, öngörülerde bulunmak, güncel ihtiyaçlar ve eğilimlere yönelik rapor ve yayınlar çıkarmak,
  • İlgili yasal mevzuatın uygulanması sırasında sahada ortaya çıkan ihtiyaçları, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak çözüm önerileri getirmek ve mevzuat geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak.
Suriyeli Yardımcı Personel Programı

İlkelerimiz

Eşitlik

SGDD-ASAM, yaşamın her alanında tüm insanların eşit haklara ve fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur.

Ayrım Gözetmemek

SGDD-ASAM, sunduğu tüm hizmetleri dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı yapmaksızın ihtiyaç ve hak temelli bir yaklaşımla sağlar.

Tarafsızlık

SGDD-ASAM; dini, siyasi, ideolojik, etnik aidiyet gibi farklılıklara eşit uzaklıkta, bağımsız, çok kültürlü ve tarafsızdır.

Açıklık

SGDD-ASAM, bireysel veya ortaklıklarla  yürüttüğü tüm çalışmalarında elde ettiği çıktıları şeffaf ve anlaşılabilir şekilde paydaşlarıyla paylaşır.

Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik

SGDD-ASAM, tüm kurumsal işlerinde sorumluluk kabul eder.

Saygı ve Güvenilirlik

SGDD-ASAM; saygı, güven ve itibara önem verir. Dernek çalışanları, insani temel değerlere saygı çerçevesinde hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahipleri için güven sağlar.

Çevrenin Korunması

SGDD-ASAM, bütün iş süreçlerinde ve çalışmalarında doğal kaynakların verimli ve akılcı kullanımı bilinciyle hareket ederek doğanın korunmasına özen gösterir.

Bütünsellik

SGDD-ASAM, burada belirtilen tüm ilkeleri birbirinden ayrılmaz şekilde hayata geçirir, bu ilkeleri zedeleyecek hiçbir çalışmanın parçası olmamayı kabul ve taahhüt eder.

Duyuru

İstanbul Temsilciliğimiz Okmeydanı'nda bulunan yeni binamızda hizmetlerine devam ediyor.

Duyuru

SGDD-ASAM İstanbul Temsilciliği Danışma Hattı hafta içi 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.