آسام (SGDD-ASAM) به عنوان انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی نامگذاری شد!

بزرگترین سازمان مردم نهاد ترکیه، آسام (SGDD-ASAM) نام گذاری مجدد شد. آسام (SGDD-ASAM) با تغییر نام خود به انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی، رویکردی فراگیرتر و جامع تر را با شعار “در همبستگی با همه کسانی که به کمک نیاز دارند” اتخاذ می کند.