مشخص کردن محدوده ی سالم با فرزندانمان: تربیت مثبت

تنبیه بدنی، یعنی استفاده آگاهانه از قدرت بدنی ( سیلی زدن، کتک زدن، گرفتن و محکم تکان دادن، و حرکت های فیزیکی مختلف دیگر که بدن کودک را هدف قرار می دهد). این رفتار در قبال کودک پذیرفته نیست و روابطمان را با فرزندانمان به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

کودک و مهاجرت – I

هر چیزی که بچه میخواهد باید انجام بدهیم؟
اگر خواسته هایش را برآورده نکنم، فرزندم دیگر دوستم ندارد؟

حمایت روانی و باورهای نادرست در مورد روانشناسان

باورهای نادرست واقعیت ” تنها یک بار با روانشناس دیدار کرده و بسیار آرام خواهم شد، همه چیز به یک باره عالی خواهد شد. “ حمایت روانی یک روند است. نباید فراموش کنیم به خاطر اینکه دردها ومشکلات ما طی سالیان دراز بوجود آمده اند، حل آنها هم نیاز به زمان دارد و آرامش لحظه […]