آسام (SGDD-ASAM) به عنوان انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی نامگذاری شد!

بزرگترین سازمان مردم نهاد ترکیه، آسام (SGDD-ASAM) نام گذاری مجدد شد. آسام (SGDD-ASAM) با تغییر نام خود به انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی، رویکردی فراگیرتر و جامع تر را با شعار "در همبستگی با همه کسانی که به کمک نیاز دارند" اتخاذ می کند.

آسام (SGDD-ASAM) به عنوان انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی نامگذاری شد!

بزرگترین سازمان مردم نهاد ترکیه، آسام (SGDD-ASAM) نام گذاری مجدد شد. آسام (SGDD-ASAM) با تغییر نام خود به انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی، رویکردی فراگیرتر و جامع تر را با شعار "در همبستگی با همه کسانی که به کمک نیاز دارند" اتخاذ می کند.

آسام (SGDD-ASAM) که موقعیت پیشرو خود را در جامعه مدنی از سال 1995 به عنوان اولین انجمن محلی فعال در زمینه پناهندگی حفظ کرده است، تجربه 28 ساله خود را در بسیاری از زمینه های مرتبط با مهاجرت غنی و توسعه می دهد.

طی سال‌ها، آسام (SGDD-ASAM) این فرصت را داشته است تا دانش و تجربه خود را در بسیاری از زمینه‌ها از جمله حفاظت، ارزیابی احتیاجات، آموزش، معیشت، بهداشت-درمان، افزایش آگاهی، انسجام اجتماعی، واکنش به بلایا و مدیریت بحران کسب کند.

آسام (SGDD-ASAM) به عنوان یکی از سازمان های مردم نهاد که به طور موثر در زمینه مهاجرت و پناهندگی فعالیت می کند، با هدف شناسایی حساسیت ها و نیازهای جوامع پناهجو و مهاجر، توسعه اقدامات موثر برای رفع این نیازها، اقدامات حمایتی جامع، مهاجرت غیرقانونی، تسهیل دسترسی به اطلاعات، تحقیقات علمی، فعالیت های جامع انسجام اجتماعی، افزایش آگاهی و توانمندسازی ، همچنین از طریق مکانیسم های هماهنگی ملی، منطقه ای و بین المللی به فرآیندهای سیاست گذاری نیز کمک کرده است.

انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی که حفاظت از حوزه های فعالیت خود در زمینه مهاجرت را در دوره جدید در اولویت قرار داده است، در نظر دارد با دیدگاه حقوقی خود، ساختار جامع تری برای انجام فعالیت های خود در سایر حوزه های برنامه توسعه ایجاد کند.

انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی بر اساس تجربیات بدست آمده در طول سال ها و همچنین رویدادها و تحولات جاری جهانی، منطقه ای و ملی به ویژه بحران‌های اقلیمی که ترکیه و جهان با آن مواجه هستند، حوزه فعالیت خود را گسترش داده است.

انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی نه تنها با گسترش حوزه های فعالیت خود بلکه با ادغام تخصص های لازم با درک اهمیت برنامه ریزی برای مدیریت مؤثر، به طور مؤثرتری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک خواهد کرد. به همین منظور انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی فعالیت های خود را تحت چهار عنوان اصلی گردآوری کرد:

    • مهاجرت
    • توسعه پایدار
    • توانمندسازی و حمایت از گروه های آسیب پذیر
    • کمک های بشردوستانه و واکنش به بلایا

لوگوی جدید انجمن همبستگی و توسعه اجتماعی به منظور برجسته سازی حوزه های فعالیت جدید طراحی شده است. رنگ های استفاده شده در این لوگو، چهار عنوان اصلی را نمایان می‌کند.

رنگ آبی استفاده شده در پایین سمت چپ لوگو نشان دهنده مهاجرت، رنگ سبز در پایین سمت راست نشان دهنده توسعه پایدار، رنگ قرمز در بالا سمت راست نشان دهنده کمک های بشردوستانه و واکنش به بلایا و رنگ نارنجی در بالا سمت چپ نشان دهنده توانمند سازی و حفاظت از گروه های آسیب پذیر می باشد.

با نگه داشتن نماد موجود در مرکز لوگو، که به نوبه خود نماد “حفاظت” بوده و از سال 1995 مورد استفاده قرار گرفته، بر تداوم و توسعه تجربه نزدیک به 30 سال انجمن تاکید شده است.

بزرگترین سازمان مردم نهاد ترکیه، آسام (SGDD-ASAM) با رویکردی فراگیرتر و جامع تر به عنوان یک ساختار حمایتی جامع در همبستگی با همه کسانی که به کمک نیاز دارند، به فعالیت خود ادامه خواهد داد.